Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia  I stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,

2) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu na Uczelni),

3) aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, ponadto fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym

4) na kierunkach: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne - zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku, (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni).

zobacz gdzie możesz  wykonać bezpłatnie badania

 

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 


Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:

Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11

email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl